Χρησιμοποίηση φαρμακοεκλυόντων (drug-eluting) stent για βλάβες εκτός κλινικών μελετών (off label)

Παρουσίαση στο International Congress of Indian College of Interventional Cardiology (2011)