Ο ρόλος της εντερικής χλωρίδας στην στεφανιαία νόσο

Ενα άρθρο που εγκαινιάζει νέο κεφάλαιο στην κατανόηση των μηχανισμών ανάπτυξης και πρόληψης της στεφανιαίας νόσου δημοσιεύτηκε στο N Engl J Med (25 Απριλίου 2013). Πρόκειται για εμπεριστατωμένη συσχέτιση της νόσου με την παραγωγή οξειδίου της τριμεθυλαμίνης (trimethylamine-N-oxide, TMAO), που σχηματίζεται από την μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου σε υπόστρωμα χολίνης.Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως η παρουσία ΤΜΑΟ στο αίμα και τα ούρα υγιών εθελοντών μετά από χορήγηση φωσφατιδυλοχολίνης εξηρτάτο από την μικροβιακή χλωρίδα, αφού υψηλές τιμές υποχωρούσαν μετά από χορήγηση ευρέος φάσματος αντιβιοτικών. Πηγή φωσφατιδυλοχολίνης ήταν η βρώση 2 βραστών αυγών και χορήγηση φωσφατιδυλοχολίνης σημασμένης με Δευτέριο (d9).

Σε τριετή παρακολόυθηση περισσότερων από 4.000 εθελοντών, τα επίπεδα ΤΜΑΟ συσχετίστηκαν με αύξηση της επίπτωσης μειζόνων καρδιαγγειακών επεισοδίων (θάνατοι, εμφράγματα, εγκεφαλικά επεισόδια). Ο Σχετικός Κίνδυνος υψηλότερων προς χαμηλότερα επίπεδα ΤΜΑΟ ήταν 2,54 (95% διαστήματα αξιοπιστίας: 1,96-3,28, p<0,001). Η συσχέτιση ήταν ανεξάρτητη των γνωστών προδιαθεσικών παραγόντων και αφορούσε και σε εθελοντές με χαμηλό σχετικό κίνδυνο ανάπτυξης στεφανιαίας νόσου.

Μέχρι σήμερα υπήρχαν μελέτες (animal studies) που ανεδείκνυαν την ύπαρξη μηχανισμού σύνδεσης της κατανάλωσης χολίνης με τον μεταβολισμό σε ΤΜΑΟ από την μικροβιακή χλωρίδα και την στεφανιαία νόσο. Η συγκεκριμένη μελέτη είναι η πρώτη σε εθελοντές, η οποία καταδεικνύει όλη την αλυσίδα και καταγράφει μία ιδιαίτερα σημαντική επίπτωση, αύξηση κατά 150%, στην εμφάνιση μειζόνων συμβαμάτων.