Η αγγειοπλαστική δεν οδηγεί σε βελτίωση επιβίωσης ασθενών με σταθερή νόσο
Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της μελέτης COURAGE

Κανένα όφελος υπέρ της επέμβασης δεν ανιχνεύεται στην διάρκεια της μακροπρόθεσμης παρακολούθησης της μελέτης COURAGE, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύονται στο N Engl J Med (12/11/2015). Οι θάνατοι στην ομάδα ασθενών που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική στην αρχική μελέτη είναι σχεδόν ταυτόσημοι με εκείνους σε ασθενείς που έλαβαν φαρμακευτική αγωγή σε παρακολούθηση εως και 15 έτη (μέση παρακολούθηση τα 6,2 έτη).

Η ανάλυση, εκτός από την αρχική κριτική της μελέτης COURAGE, ελέγχεται επειδή δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ενδεχόμενη νέα επέμβαση (αγγειοπλαστική ή αορατοστεφανιαία παράκαμψη) στην δίαρκεια της παρατεταμένης παρακολούθησης. Με δεδομένο το υψηλό ποσοστό (1 στους 3) ασθενών που τελικώς υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική, παρόλο που τυχαιοποιήθηκαν στην ομάδα της φαρμακευτικής αγωγής, η αξία των ευρημάτων μειώνεται.