Η εσιταλοπράμη μειώνει τα επεισόδια ισχαιμίας από άγχος
Δημοσίευση στο JAMA της μελέτης REMIT

Υπάρχει τρόπος να μειώσουμε τα επεισόδια ισχαιμίας από στρες σύμφωνα με καλά τεκμηριωμένη μελέτη σε μικρό αριθμό στεφανιαίων αρρώστων, η οποία δημοσιεύεται στο JAMA (22 Μαΐου 2013).

Όσοι από τους (127 συνολικά) στεφανιαίους ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν στην λήψη του αντικαταθλιπτικού εσιταλοπράμη για 6 εβδομάδες στα πλαίσια της διπλής τυφλής κλινικής μελέτης REMIT είχαν λιγότερα επεισόδια πρόκλησης ισχαιμίας από άγχος (η ισχαιμία στην κόπωση δεν είχε στατιστικά σημαντική απόκλιση). Η εκτίμηση των επεισοδίων ισχαιμίας έγινε με ΗΚΓμα και ηχωκαρδιογράφημα μετά από πρόκληση άγχους με τρεις τρόπους: δύο ασκήσεις προς επίλυση, μία από τις οποίες ήταν αριθμητική, καθώς και δημόσια ομιλία του ασθενούς (με ταυτόχρονη υπόμνηση επεισοδίου θυμού).

Στην μελέτη συμμετείχαν στεφανιαίοι ασθενείς που υποβαλλόμενοι στα τεστ πρόκλησης άγχους παρουσίασαν κατάσπαση του ST διαστήματος, τμηματικές διαταραχές κινητικότητας ή και τα δύο. Σε επανάληψη των δοκιμασιών (διαφορετικών ασκήσεων, ώστε να μην απομνημονεύονται) οι ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο είχαν Σχετικό Κίνδυνο 2,6 για εμφάνιση ισχαιμίας συγκριτικά με όσους έλαβαν εσιταλοπράμη.

Παρόλο που τα αποτελέσματα της μελέτης θα μπορούσαν να εξηγήσουν μέρος της ευεργετικής επίδρασης αντικαταθλιπτικών ουσιών σε εμφραγματίες (που παρουσίασαν κατάθλιψη) χρειάζονται επιβεβαίωση από μεγαλύτερες κλινικές μελέτες. Χρήσιμο θα είναι επίσης να διακριβωθεί αν το ενδεχόμενο ευεργετικό αποτέλεσμα μεγαλύτερων μελετών επιμένει στον χρόνο.