Τα “έξυπνα κινητά” στην υπηρεσία της πρόληψης του εμφράγματος
Η μεγαλύτερη επιδημιολογική μελέτη χρησιμοποιεί τα εργαλεία της ψηφιακής εποχής

Η μεγαλύτερη επιδημιολογική μελέτη στη στεφανιαία νόσο (τη νόσο των αρτηριών της καρδιάς, που οδηγεί σε εμφράγματα και ξαφνικές απώλειες νέων ανθρώπων) διενεργείται μέσω του κινητού σας τηλεφώνου. Πρόκειται για την Health e Heart, η οποία διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (UCFS) και αποσκοπεί στην συλλογή δεδομένων σχετικών με τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο ζωής στον γενικό πληθυσμό, με παράλληλη παρακολούθηση των συμμετεχόντων, ώστε να καταγραφούν τα καρδιακά επεισόδια.

Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας (“έξυπνα κινητά”, “υπολογιστές χεριού”, αλλά και κλασσικοί υπολογιστές) συνίσταται τόσο στην συμμετοχή του πληθυσμού στην μελέτη, όσο και κυρίως στην διαχρονική παρακολούθηση διαφορετικών κλινικών παραμέτρων των συμμετεχόντων. Σε αντίθεση με την κλασσική ιατρική εξέταση, η οποία ελάμβανε χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάποτε μεγαλύτερα του έτους) σε παλαιότερες επιδημιολογικές μελέτες, η Health eHeart καλεί τους συμμετέχοντες να “κατεβάσουν” σχετικό λογισμικό, το οποίο, με την βοήθεια ψηφιακών εφαρμογών, καταγράφει την πίεση τους, τις σφύξεις τους και το ηλεκτροκαρδιογράφημα καθ’ όλη την διάρκεια της μελέτης. Η κεντρική διαχείρηση των αντίστοιχων εντολών περνάει μέσα από το “έξυπνο” κινητό τους.

Πρόκειται για αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών, που με χρήση ειδικών αισθητήρων, καταγράφουν κλινικές παραμέτρους στο σπίτι μας. Στόχος είναι η νέα προσέγγιση να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες, στις οποίες παλαιότερα δεν είχαμε πρόσβαση. Εκφράστηκε πάντως και σκεπτικισμός για την αξιοπιστία των συμπερασμάτων που θα προκύψουν από την μελέτη, αφού: (1) αμφισβητείται η αντιπροσωπευτικότητα των συμμετεχόντων ως προς τον γενικό πληθυσμό, επειδή αποκλείονται όσοι δεν έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και (2) θεωρείται πως η άμεση και εύκολη καταγραφή κλινικών παραμέτρων ίσως τροποποιήσει ευνοικά το προφίλ των συμμετεχόντων, μειώνοντας τα καρδιακά επεισόδια σε επίπεδα χαμηλότερα από τα πραγματικά στον γενικό πληθυσμό.