Πρώιμη διάγνωση της επιδείνωσης ασθενών με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια
Χάρις στην μεταφορά δεδομένων στα "έξυπνα" κινητά τηλέφωνα ("smart phones")

Η αυτοματοποίηση στην καταγραφή και επεξεργασία του βάρους ασθενών, μέσω “έξυπνου” κινητού τηελεφώνου, οδηγεί σε μεγαλύτερα ποσοστά πρώιμης διάγνωσης επιδείνωσης της καρδιακής ανεπάρκειας, σύμφωνα με σχετική μελέτη σε μικρό αριθμό πασχόντων, που δημοσιεύεται στο European Journal of Heart Failure (Απρίλιος 2013).

Επιλέχθηκαν 87 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και υψηλή πιθανότητα επιδείνωσης και ανάγκης νοσηλείας, είτε με βάση ιστορικό προηγούμενων νοσηλειών τους, είτε λόγω επιδείνωσης των κλινικών συμπτωμάτων, κατά την εξέταση τους στα τακτικά ιατρεία, με ανάγκη αύξησης της διουρητικής αγωγής. Στην επιλογή των πασχόντων συνεκτιμήθηκε το ενδεχόμενο μειωμένης συμμόρφωσης τους στην φαρμακευτική αγωγή.

Οι ασθενείς εφοδιάστηκαν με το σύστημα Heartphone, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονική ζυγαριά, μεταφέροντας τις μετρήσεις ασύρματα στο κινητό του ασθενούς και του ιατρού. Στην συνέχεια χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος, που καταγράφει τις μεταβολές βάρους του ασθενούς, συνυπολογίζοντας την παρατηρηθείσα ημερήσια διακύμανση, με βάση τις προηγούμενες μετρήσεις. Το σήμα πρώιμης επιδείνωσης δίνεται όταν καταγραφεί αύξηση βάρους πέρα από ένα όριο, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό του βάρους του ασθενούς.

Σε μέση παρακολούθηση 24 εβδομάδων 28 πάσχοντες εμφάνισαν σοβαρή επιδείνωση, με καταγραφή σημαντικής αύξησης του βάρους έως 4 ημέρες πριν το οξύ κλινικό σύνδρομο. Το Heartphone παρουσίασε υψηλή ευαισθησία (82%) πρόβλεψης της επιδείνωσης συγκριτικά με την κλασσική προσέγγιση: η προτεινόμενη από τις σχετικές οδηγίες αύξηση βάρους κατά 2 κιλά σε 2-3 ημέρες προέβλεψε 21% και το κριτήριο αύξησης κατά 1,36 κιλό σε μία ημέρα το 46% των περιπτώσεων. Αναμένεται η υψηλή ευαισθησία του αλγόριθμου του Heartphone να δοκιμασθεί και σε μεγαλύτερες μελέτες.