Καλύτερη πορεία για έγγαμους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που είναι έγγαμοι έχουν καλύτερη πορεία από τους άγαμους, επειδή έχουν πολύ υψηλότερα ποσοστά συμμόρφωσης στην θεραπεία, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε ηλεκτρονικά (e-publish ahead of print) στο περιοδικό Heart & Lung.

Η μελέτη αφορά σε 136 ασθενείς (70% άρρενες, μέση ηλικία 61 έτη) με καρδιακή ανεπάρκεια, οι περισσότεροι των οποίων (60%) σε στάδιο ΝΥΗΑ ΙΙΙ ή ΙV. Η συμμόρφωση στην αγωγή διαπιστώθηκε κατά την διάρκεια ενός τριμήνου, χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια του συστήματος MEMS (Medication Event Monitoring System) και θεωρήθηκε ικανοποιητική εάν οι ασθενείς ακολουθούσαν πιστά την φαρμακευτική αγωγή τουλάχιστον κατά πσοστό 88% των ημερών παρακολούθησης. Η παρακολούθηση στη συνέχεια αφορούσε την χρονική περίοδο επιβίωσης χωρίς επείγουσα προσαγωγή στα Επείγοντα εξωτερικά ιατρεία ή ανάγκη νοσηλείας.

Η μέση συμμόρφωση στην φαρμακευτική αγωγή ήταν 56%, πολύ υψηλότερη στους έγγαμους (63%) από τους άγαμους ασθενείς (που ήταν μόλις 44%, p=0.035). Η διαφορά μεταφράστηκε σε 706 ημέρες χωρίς συμβάν (θάνατος, προσαγωγή στα Επείγοντα ή νοσηλεία) στους άγαμους έναντι 873 ημερών στους έγγαμους (p=0.034). Οι άγαμοι ασθενείς είχαν διπλάσια πιθανότητα συμβάματος σε πολυπαραγοντική ανάλυση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ηλικία, φύλλο, επίπεδο εκπαίδευσης, κλάσμα εξωθήσεως, κατάταξη κατά NYHA, επιφάνεια σώματος και συμπτώματα άγχους ή κατάθλιψης. Η οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος/άγαμος) έπαψε να έχει επίπτωση στα συμβάματα, όταν προστέθηκε η συμμόρφωση στην φαρμακευτική θεραπεία στην πολυπαραγοντική ανάλυση.

Συμπερασματικά μελέτη χωρίς εκπλήξεις, αφού είναι κοινή διαπίστωση στην παρακολούθηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, τόσο η δυσκολία συμμόρφωσης στην αγωγή, όσο και η πολύτιμη συνεισφορά του οικογενειακού περίγυρου, όπου υπάρχει.