Το μπαϊπάς υπερέχει της αγγειοπλαστικής σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Η χειρουργική επέμβαση έχει μικρότερη μεσοπρόθεσμη θνητότητα από την αγγειοπλαστική σε ασθενείς στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη, σύμφωνα με μελέτη που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Annals of Internal Medicine (23 Απριλίου 2013).

Η ανάλυση χρησιμοποίησε δεδομένα από 251.553 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επέμβαση για πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο (57.330 σε αγγειοπλαστική και 194.223 σε μπαϊπάς) στα πλαίσια του Medicare στις Η.Π.Α. μεταξύ 1992 και 2008. Μετά την στατιστική επεξεργασία ομογενοποίησης κατά ζεύγη (“propensity-score matched pairs”) συγκρίθηκαν τα κλινικά συμβάματα σε 52.578 ασθενείς με μέσο χρόνο παρακολούθησης τα 4,3 έτη.

Η πενταετής επιβίωση ήταν 74,1% μετά από μπαϊπάς και 71,9 μετά από αγγειοπλαστική (p< 0.001). Το χειρουργείο αύξησε τo προσδόκιμο επιβίωσης κατά 0,053 έτη. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως η θνησιμότητα ήταν μικρότερη μετά από μπαϊπάς σε ειδικές ομάδες ασθενών, όπως διαβητικούς και ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ για τους υπόλοιπους (41% των ασθενών) η αγγειοπλαστική οδηγούσε σε μικρότερη θνητότητα.

Ο βαθμός στον οποίο η έρευνα μπορεί να ξεκαθαρίσει ποιοι ασθενείς τελικώς ωφελούνται από το χειρουργείο αμφισβητείται, λόγω της αδυναμίας τέτοιων ερευνών κοορτής να παράσχουν πληροφορίες για το συνολικό προφίλ των συμμετεχόντων. Δεν υπάρχει, για παράδειγμα, πληροφόρηση για το Syntax score των ασθενών αυτών, τόσο το αγγειακό (που αποτελεί δείκτη της πολυπλοκότητας των στενώσεων) όσο και το διευρυμένο (Clinical Syntax score), στο οποίο συνυπολογίζονται κλινικές παράμετροι.