Η αντικατάσταση καλύτερη της επιδιόρθωσης σε ισχαιμική ανεπάρκεια μιτροειδούς;
Τα αποτελέσματα της μελέτης CTSN

Η επιδιόρθωση της μιτροειδούς σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια ισχαιμικής αρχής οδηγεί συχνότερα σε επανεμφάνιση της ανεπάρκειας συγκρινόμενη με την αντικατάσταση και τοποθέτηση προσθετικής βαλβίδας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διετούς παρακολούθησης (N Engl J Med).Στην μελέτη του Cardiothoracic Surgical Trials Network (CSTN) τυχαιοποιήθηκαν 251 ασθενείς με ανεπάρκεια μιτροειδούς σοβαρού βαθμού σε μία από τις δύο προσεγγίσεις: επιδιόρθωση ή αντικατάσταση της βαλβίδας. Μετά από δύο έτη παρακολούθησης δεν κατεγράφησαν διαφορές σε αιμοδυναμικές παραμέτρους ούτε στην θνητότητα. Υπήρξε όμως διαφορά στη νοσηρότητα, εξ αιτίας πολύ συχνότερης επανεμφάνισης μετρίου βαθμού (συνηθέστερα) ανεπάρκειας στους ασθενείς με επιδιόρθωση της βαλβίδας. Συγκεκριμένα η επίπτωση μετριόυ και σοβαρού βαθμού ανεπάρκειας ήταν 58,8% μετά από επιδιόρθωση (μόλις 3,8% μετά από αντικατάσταση, p<0.001).