Αμφιβολίες για την ορθότητα τροποποίησης του στόχου της αντιυπερτασικής θεραπείας στους ηλικιωμένους
Προβληματισμός από τις πρόσφατες οδηγίες της JNC 8

Σημαντικές μεταβολές στις πρόσφατες οδηγίες για την αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης από την  JNC 8 στις Η.Π.Α. ήταν η προς τα πάνω μεταβολή του στόχου της αντιυπερτασικής θεραπείας σε ηλικιωμένους ασθενείς και η διαφοροποιημένη προσέγγιση όσον αφορά στην φαρμακευτική αγωγή.

Ειδικά όσον αφορά στους στόχους της θεραπείας, το όριο επιτυχούς αντιμετώπισης μετακινήθηκε στα 150mmHg, αντί των 140mmHg, σε ασθενείς με ηλικία ίση ή μεγαλύτερη των 60 ετών. Η μεταβολή βασίστηκε σε πολυκεντρικές τυχαιοποιημένες μελέτες όπως η JATOS, η VALISH και η FEVER, αλλά δεν έγινε αποδεκτή χωρίς κάποιον σκεπτικισμό.

Πέντε μέλη της JNC, που μειοψήφησαν, επιχειρηματολογούν υπέρ της διατήρησης του ορίου των 140mmHg για ασθενείς μεταξύ 60 και 80 ετών σε άρθρο τους στο Annals of Internal Medicine.