Λιγότερες θρομβώσεις στα stent με φάρμακο από τα συμβατικά stent
Τα συμπεράσματα μεταανάλυσης μελετών σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου

Αναπάντεχα είναι τα αποτελέσματα της σύγκρισης φαρμακοεκλυόντων stent δεύτερης γενιάς και συμβατικών stent σε πρωτογενή αγγειποπλαστική κατά το οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST. Τα stent με φάρμακο αναδείχθηκαν ασφαλέστερα των συμβατικών, μειώνοντας τα επεισόδια θρόμβωσης και εμφράγματος, ενώ οδήγησαν και σε μείωση καρδιακών θανάτων, χωρίς η τελευταία να αποκτήσει στατιστική σημαντικότητα.

Σε μεταανάλυση 21 σχετικών μελετών σε 12.866 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με συμβατικά καθώς και φαρμακοεκλύοντα stent πρώτης και δεύτερης γενεάς, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Circulation: Cardiovascular Interventions (on line, ahead of print) η σύγκριση απέβη υπέρ των stent με φάρμακο δεύτερης γενεάς όχι μόνο στην μείωση της ανάγκης νέας επέμβασης στο μισό σχεδόν από τα συμβατικά σε παρακολούθηση ενός έτους (Σχετικός Κίνδυνος: 0,54), αλλά και στα επεισόδια θρόμβωσης του stent.

Η πιθανότητα θρόμβωσης ήταν μικρότερη τόσο στις 30 ημέρες (Σχετικός Κίνδυνος: 0,36; 95% διαστήματα αξιοπιστίας: 0,15–0,82) όσο και μεταξύ 30 ημερών και ενός έτους παρακολούθησης (Σχετικός Κίνδυνος: 0,49; 95% διαστήματα: 0,30–0,79) συγκριτικά με τα συμβατικά (bare metal) stent. Στατιστικά σημαντική ήταν επίσης η μείωση των εμφραγμάτων μετά την τοποθέτηση φαρμακοεκλύοντος stent δεύτερης γενεάς (Σχετικός Κίνδυνος: 0,3 με διαστήματα αξιοπιστίας: 0,17–0,54), ενώ μειωμένη ήταν και η θνητότητα (Σχετικός Κίνδυνος: 0,80) χωρίς όμως η διαφορά να είναι στατιστικώς σημαντική (95% διαστήματα αξιοπιστίας: 0,56–1,14).

Τα συμπεράσματα δεν είναι ασφαλή, αφού προέρχονται από μεταανάλυση μελετών. Η κλινική μελέτη HORIZON AMI II, η οποία θα ξεκινήσει μέσα στο 2014 αναμένεται να οδηγήσει σε πειστικά αποτελέσματα όσον αφορά στη σύγκριση της ασφάλειας των νεώτερων stent με φάρμακο και των συμβατικών stent στην πρωτογενή αγγειοπλαστική κατά την εξέλιξη ενός εμφράγματος με ανάσπαση του ST.