Η παράταση της αγωγής με Plavix βλάπτει τους ασθενείς
Δημοσίευση των αποτελεσμάτων μεγάλης σχετικής μελέτης

Η παρατεταμένη χορήγηση κλοπιδογρέλης (Plavix, Iscover οι συχνότερες εμπορικές ονομασίες του φαρμάκου) δεν προφυλάσσει τους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με αγγειοπλαστική και τοποθέτηση stent με φάρμακο, ενώ αυξάνει τις νοσηλείες για την αντιμετώπιση σοβαρής αιμορραγίας. Αυτό είναι το αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα μεγάλης σχετικής μελέτης, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του περιοδικού της Ένωσης Αμερικανών Καρδιολόγων (Circulation).

Η μελέτη DES LATE συμπεριέλαβε 5.045 ασθενείς, που αντιμετωπίστηκαν με τοποθέτηση stent με φάρμακο και δεν παρουσίασαν κάποιο πρόβλημα κατά τους πρώτους 12 μήνες. Οι ασθενείς χωρίστηκηκαν σε 2 ομάδες: στην πρώτη διεκόπη η κλοπιδογρέλη (2.514 ασθενείς), ενώ στην δεύτερη συνεχίστηκε για δύο ακόμα έτη (2.531 ασθενείς) με κλινική παρακολούθηση για όλους τους ασθενείς, ώστε να διαπιστωθεί ποιοι είχαν καλύτερη πορεία.

Από τους ασθενείς που συνέχισαν την κλοπιδογρέλη 61 (ποσοστό 2,6%) παρουσίασαν έμφραγμα, εγκεφαλικό ή αναχώρησαν συγκρινόμενοι με 57 (ποσοστό 2,4%) από τους ασθενείς που ελάμβαναν μόνον ασπιρίνη, διαφορά που πιθανότατα ωφείλεται στην τύχη (δεν είναι στατιστικά σημαντική, όπως λέμε συνήθως, εννοώντας πως δεν αποδεικνύει υπεροχή της μίας ομάδας έναντι της άλλης).

Η μόνη παρατηρηθείσα διαφορά ήταν η αύξηση των μειζόνων αιμορραγιών σε όσους ασθενείς συνέχισαν την κλοπιδογρέλη κατά το ένα τρίτο περίπου, πράγμα που συνήθως σήμαινε νοσηλεία στο νοσοκομείο, ανάγκη μετάγγισης ή άλλης θεραπευτικής παρέμβασης.

Η μελέτη DES LATE επιβεβαιώνει προηγούμενες, οι οποίες έδειξαν πως η παράταση χορήγησης κλοπιδογρέλης μετά την τοποθέτηση stent με φάρμακο δεν ωφελεί τους ασθενείς. Στην πραγματικότητα το ερώτημα που πλέον τίθεται για την μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών με σταθερή στεφανιαία νόσο, που αντιμετωπίζονται με εμφύτευση τέτοιων stent, είναι αν θα διακοπεί η κλοπιδογρέλη μετά τους πρώτους 6 ή θα συνεχιστεί για 12 μήνες. Όσοι λοιπόν έχετε υποβληθεί σε αγγειοπλαστική με τοποθέτηση κάποιου stent με φάρμακο και συνεχίζετε να παίρνετε κλοπιδογρέλη, μαζί με την ασπιρίνη, ρωτήστε τον ιατρό σας, κατά πόσον πράττετε ορθώς.