Υψηλότερες τιμές hs-cTnT σε ασθενείς με σταθερή στηθάγχη

Η πρόγνωση των ασθενών με σταθερή στεφανιαία νόσο είναι χειρότερη, όταν οι τιμές της υψηλής ευαισθησίας Τροπονίνης Τ (hs-cTnT) είναι αυξημένες, σύμφωνα με προοπτική μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, που δημοσιεύεται στο JAMA Internal Medicine (8 Απριλίου 2013).Οι ερευνητές προχώρησαν σε προσδιορισμό της hs-cTnT και σε δοκιμασία κοπώσεως με υπερήχους (stres echo) σε 984 εξωτερικούς ασθενείς με γνωστή στεφανιαία νόσο, τους οποίους παρακολούθησαν στη συνέχεια για 8,2 έτη (μέσος χρόνος παρακολούθησης) για καρδιαγγειακά συμβάματα (έμφραγμα, καρδιακή ανεπάρκεια ή καρδιαγγειακά θάνατο).

Η hs-cTnT ήταν ανιχνεύσιμη σε 794 συμμετέχοντες κατά την είσοδο τους στην μελέτη (ποσοστό 80,7%) σε μεγαλύτερες τιμές για ασθενείς με εκλυόμενη ισχαιμία στο stres echo, επηρεασμένο Κλάσμα Εξωθήσεως, επηρεασμένη διαστολική λειτουργία και λειτουργικότητα του (αρ) κόλπου, αυξημένη μάζα της (αρ) κοιλίας και μειωμένη ανοχή στην κόπωση. Κατά την στατιστική επεξεργασία έγινε εξομοίωση για όλους τους παραπάνω παράγοντες, καθώς και για τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου, αλλά και για ουσίες όπως το BNP και την C-RP. Τα καρδιαγγειακά συμβάματα παρατηρήθηκαν σε υψηλό ποσοστό (32,2%) και ο σχετικός κίνδυνος ήταν κατά 37% μεγαλύτερος για διπλάσια τιμή της hs-cTnT (Σχετικός Κίνδυνος: 1,37, με 95% όρια αξιοπιστίας: 1,14-1,65, p=0,001).

Παρόλο που τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά, η κλινική τους σημασία είναι, προς το παρόν, συζητήσιμη. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να καταλάβουμε τους υποκείμενους μηχανισμούς και να διερευνηθεί κατά πόσον τυχόν συμπερίληψη των τιμών της hs-cTnT στον καθορισμό της (λιγότερο ή περισσότερο επιθετικής) αντιμετώπισης των στεφανιαίων αρρώστων μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα.