Δεν μειώνονται οι επιπλοκές του μπαϊπάς, με τεχνική σε λειτουργούσα καρδιά (off-pump)
Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης CORONARY στους 12 μήνες

Το μπαϊπάς σε λειτουργούσα καρδιά (off-pump) δεν μειώνει την επίπτωση θανάτου, εμφράγματος, εγκεφαλικού επεισοδίου ή οξείας νεφρικής ανεπάρκειας και δεν παρατηρείται διαφορά σε δείκτες ποιότητας ζωής ή μικρότερος επηρεασμός της εγκεφαλικής λειτουργίας των ασθενών, σύμφωνα με τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη, που δημοσιεύεται στο N Engl J Med (28 Μαρτίου 2013).Πρόκειται για την μελέτη CORONARY, η οποία τυχαιοποίησε 4.752 ασθενείς σε 79 κέντρα στην κλασσική ή στην off pump τεχνική, αξιολογώντας τα κλινικά συμβάματα, καθώς και δείκτες ποιότητας ζωής και εγκεφαλικής λειτουργίας 30 ημέρες και 12 μήνες μετά την επέμβαση.

Το σύνολο των συμβαμάτων (θάνατος, έμφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο, νεφρική ανεπάρκεια και επανεπέμβαση) ήταν παραπλήσιο για τις δύο τεχνικές μετά από 12 μήνες παρακολούθησης:12,1% για την off-pump και13,3% για την κλασσική τεχνική (Σχετικός Κίνδυνος για την off-pump 0,91, με 95% διαστήματα αξιοπιστίας: 0,77 -1,07, p=0.24). Ειδικώτερα οι επεμβάσεις επαναιμάτωσης ήταν 1,4% στους ασθενείς μετά από off-pump και 0,8% σε όσους υποβλήθηκαν στην κλασσική τεχνική (Σχετικός Κίνδυνος 1,66 για την off-pump τεχνική μα 95% διαστήματα αξιοπιστίας: 0,95-2.89, p=0.07).

Στο ίδιο τεύχος του N Engl J Med δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της τυχαιοποιημένης μελέτης GOPCABE, η οποία σύγκρινε τις δύο τεχνικές σε 2.539 ασθενείς άνω των 75 ετών. Σε παρακολούθηση 12 μηνών επίσης δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στην επίπτωση του καταληκτικού σημείου της μελέτης (συνδυασμός θανάτου, εμφράγματος, εγκεφαλικού επεισοδίου ή νεφρικής ανεπάρκειας): 13,1% για την off-pump έναντι 14,0% για την κλασσική τεχνική (Σχετικός Κίνδυνος: 0,93, με 95% διαστήματα αξιοπιστίας 0,76-1,16, p=0.48). Η ανάγκη επανεπέμβασης στην μελέτη GOPCABE ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μπαϊπάς off-pump (1,3% έναντι 0,4% μετά από κλασσικό μπαϊπάς, Σχετικός Κίνδυνος 2,42 με 95% διαστήματα αξιοπιστίας: 1,03-5,72, p=0.04).

Συνυπολογίζοντας προηγούμενες μελέτες με παραπλήσια αποτελέσματα, καθώς και την μειωμένη βατότητα των μοσχευμάτων σε αγγειογραφικό επανέλεγχο μετά από off-pump μπαϊπάς, φαίνεται πως δεν ωφελεί η εφαρμογή της λιγότερο επεμβατικής τεχνικής στο σύνολο των ασθενών ή σε όλους τους υπερήλικες ασθενείς. Τυχόν ωφέλεια της τεχνικής off-pump σε ειδικές υποομάδες ασθενών με αυξημένη πιθανότητα επιπλοκής δεν μπορεί να αποκλειστεί.