Το μπαϊπάς υπερέχει της αγγειοπλαστικής στην πλειοψηφία των ασθενών με στεφανιαία νόσο τριών αγγείων
Δημοσίευση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης 5 ετών της μελέτης SYNTAX

Η χειρουργική αντιμετώπιση υπερτερεί της αγγειοπλαστικής με φαρμακοεκλύοντα stent πρώτης γεννεάς σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο 3 αγγείων, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της μελέτης SYNTAX, που δημοσιεύθηκαν στο Lancet (23 Φεβρουαρίου 2013).

Το σύνολο των συμβαμάτων κατά την πενταετή παρακολούθηση ήταν 26,9% για όσους χειρουργήθηκαν και 37,3% σε όσους υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική (p<0,0001). Η διαφορά ωφείλεται κυρίως στην μεγαλύτερη πιθανότητα νέας επέμβασης στην ομάδα της αγγειοπλαστικής (25,9%) συγκριτικά με το μπαϊπάς (13,7%, p<0,0001), αλλά και σε συχνότερη επίπτωση εμφράγματος (9,7% έναντι 3,8% αντίστοιχα, p<0,0001). Η υπεροχή της αγγειοπλαστικής όσον αφορά στα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, η οποία είχε διαπιστωθεί στην ετήσια παρακολούθηση, δεν υφίσταται στα αποτελέσματα της πενταετίας (3,7% μετά από μπαϊπάς – 2,4% μετά από αγγειοπλαστική, p=0,9).

Οι διαφορές μεταξύ των δύο μεθόδων επαναιμάτωσης εξαλείφονται στους ασθενείς με την λιγότερο εκτεταμένη, αλλά πάντοτε τριαγγειακή, στεφανιαία νόσο (SYNTAX score<23) καθώς και στους ασθενείς με σημαντική στένωση στο Στέλεχος της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας (31,0% σύνολο συμβαμάτων μετά από μπαϊπάς σε νόσο Στελέχους – 36,9% μετά από αγγειοπλαστική, p=0,12). Αντίθετα οι διαφορές επιτείνονται στο υψηλότερο επίπεδο πολυπλοκότητας της νόσου (SYNTAX score≥33), όπου όλα τα συμβάματα, με εξαίρεση τα εγκεφαλικά επεισόδια, είναι σημαντικά αυξημένα στην ομάδα της αγγειοπλαστικής· συγκεκριμένα η επίπτωση οιουδήποτε από τα σημαντικά συμβάματα (θάνατος, έμφραγμα, εγκεφαλικό) είναι 17,1% πέντε χρόνια μετά το μπαϊπάς και 26,1% μετά από αγγειοπλαστική (p=0,007).

Τέλος, στην ενδιάμεση ομάδα αγγειακής πολυπλοκότητας (SYNTAX score: 23-32) παρατηρείται στην πενταετία σημαντική διαφορά στην επίπτωση εμφραγμάτων (3,6% συγκριτικά με 11,2%, p=0,0009) υπέρ της χειρουργικής αντιμετώπισης, η οποία προστίθεται στην ήδη διαπιστωμένη αύξηση νέας επέμβασης μετά από αγγειοπλαστική (24,1% συγκριτικά με 12,7% μετά από μπαϊπάς,  p=0,0005).

Το συμπέρασμα της μελέτης είναι πως το μπαϊπάς υπερέχει της αγγειοπλαστικής με φαρμακοεκλύοντα stent πρώτης γεννεάς σε ασθενείς μέσης και υψηλής αγγειακής πολυπλοκότητας (SYNTAX score>22), οι οποίοι υπολογίζεται πως αποτελούν τα 2/3 περίπου των ασθενών με στεφανιαία νόσο τριών αγγείων.

Στο ίδιο τεύχος του Lancet δημοσιεύεται άρθρο σχετικά με το SYNTAX score II, όπου κλινικοί και δημογραφικοί παράγοντες (ηλικία, φύλλο, κάθαρση κρεατινίνης, κλάσμα εξωθήσεως, περιφερική αγγειοπάθεια, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια) συνυπολογίζονται μαζί με αγγειογραφικούς (SYNTAX score, ύπαρξη νόσου Στελέχους), επιδιώκοντας πληρέστερη αξιολόγηση κάθε συγκεκριμένου ασθενούς με στεφανιαία νόσο τριών αγγείων, όσον αφορά στην επιλογή μεθόδου επαναιμάτωσης (αγγειοπλαστική ή μπαϊπάς).