Αύξηση εμφραγμάτων σε ασθενείς με εργασιακή ανασφάλεια

Σε προοπτική μελέτη 13.541 ενηλίκων (από 51 έως 75 ετών) που δημοσιεύεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Archives of Internal Medicine (on line, ahead of print) καταδεικνύεται έως 66% αύξηση του σχετικού κινδύνου εκδήλωσης εμφράγματος του μυοκαρδίου, όταν συνυπάρχει εργασιακή ανασφάλεια.Πρόκειται για μελέτη κοορτής, την “Health and Retirement Study”, η οποία ολοκληρώθηκε στις Η.Π.Α. με διεξοδική παρακολούθηση ανά διετία από το 1992 (έναρξη) έως το 2010 (λήξη της μελέτης). Καταγράφηκαν 1.061 περιπτώσεις εμφράγματος (7,9%) κατά την διάρκεια των 165.169 άτομαΧέτη παρακολούθησης. Σημαντικό ποσοστό (14%) των συμμετεχόντων ήταν άνεργοι κατά την έναρξη της παρακολούθησης, ενώ η πλειοψηφία (69,7%) έχασε την θέση εργασίας μία ή περισσότερες φορές κατά την διάρκεια της μελέτης.

Η πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση ανέδειξε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος σε άνεργους συμμετέχοντες (σχετικός κίνδυνος: 1,35 με 95% διαστήματα εμπιστοσύνης: 1,10-1,66). Παρατηρήθηκε άλλωστε αύξηση του σχετικού κινδύνου ανάλογη της εργασιακής ανασφάλειας: από 1,22 (1,04-1,42) για 1 απώλεια εργασίας έως 1,63 (1,29-2,07) για 4 απώλειες εργασίας κατά την διάρκεια της παρακολούθησης.

Φαίνεται πως ο κίνδυνος εμφράγματος είναι ιδιαίτερα αυξημένος κατά το πρώτο έτος της ανεργίας και εξισώνεται στην συνέχεια. Τα αποτελέσματα ήταν αναπαραγώγιμα με ιδιαίτερη σταθερότητα μετά από εξομοίωση για πολλαπλούς κλινικούς, κοινωνικοοικονομικούς και ατομικούς παράγοντες κινδύνου εμφάνισης εμφράγματος μυοκαρδίου.