Μπαϊπάς σε ασθενείς υπό κλοπιδογρέλη – Η αξία των λειτουργικών δοκιμασιών των αιμοπεταλίων

Η χρησιμοποίηση λειτουργικής δοκιμασίας των αιμοπεταλίων μπορεί να μειώσει σημαντικά την αναμονή για μπαϊπάς σε ασθενείς που διακόπτουν την κλοπιδογρέλη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης TARGET-CABG (Time bAsed stRateGy to rEduce clopidogrel associaTed bleeding during CABG), που δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στο Circulation: Cardiovascular Interventions .

Η μελέτη συμπεριέλαβε 86 ασθενείς που διέκοψαν την κλοπιδογρέλη και οδηγήθηκαν σε μπαϊπάς μεταξύ Σεπτεμβρίου 2008 και Ιανουαρίου 2011. Αντί του ενδεικνυόμενου πενθημέρου αναμονής, οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε θρομβοελαστογραφία (thromboelastography, TEG), ώστε να καθοριστεί ο βέλτιστος χρόνος για το χειρουργείο. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος TEG Platelet Mapping Assay, η οποία μετρά την ισχυρότητα στη σύνδεση του θρόμβου αιμοπεταλίων-ινικής που προκαλείται από το ADP. Στους ασθενείς που μετρήθηκε τιμή μικρότερη των 35 mm η αναμονή ήταν 5 ημέρες (n = 17), σε όσους είχαν τιμές μεταξύ 35-50 mm από 3-5 ημέρες (n = 42), ενώ σε ασθενείς με τιμή μεγαλύτερη των 50 mm, το χειρουργείο έγινε εντός 24ώρου (n = 27). Ο μέσος χρόνος διενέργειας μπαϊπάς ήταν 2,7 ημέρες αντί των 5 που συστήνεται να μεσολαβήσουν από την διακοπή της κλοπιδογρέλης.

Οι ασθενείς συγκρίθηκαν με ομάδα 94 ασθενών που υποβλήθηκαν σε μπαϊπάς την ίδια χρονική περίοδο, χωρίς να έχει προηγηθεί χορήγηση κλοπιδογρέλης. Η ποσότητα του αιματηρού υγρού από τον σωλήνα παροχέτευσης κατά το 24ωρο μετά το χειρουργείο δεν διέφερε μεταξύ της ομάδας που έπαιρνε κλοπιδογρέλη (650 mL, από 480-1.010 mL) και όσων δεν είχαν πάρει (780 mL, από 570-953 mL). Η συνολική ποσότητα του παροχετευόμενου αιματηρού υγρού στους ασθενείς που διέκοψαν την κλοπιδογρέλη ήταν 93,3% της αντίστοιχης ποσότητας στους ασθενείς που δεν είχαν πάρει το φάρμακο. Δεν υπήρχε επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά στις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκαν οι δύο ομάδες, με τους ασθενείς που διέκοψαν την κλοπιδογρέλη να χρειάζονται 86,6% της ποσότητας ερυθρών αιμοσφαιρίων που χρειάστηκε η ομάδα σύγκρισης.