Διεύρυνση των ενδείξεων της αγγειοπλαστικής έναντι του μπαϊπάς
Μεταβολή των οδηγιών του Αmerican College of Cardiology (ACC)

Οι οδηγίες του American College of Cardiology από κοινού με την American Association of Thoracic Surgery (JACC, published online 30-1-2012) αναβαθμίζουν την αγγειοπλαστική από “inappropriate” (μη ενδεδειγμένη) σε “uncertain” (όχι σίγουρη) στην αντιμετώπιση νόσου του Στελέχους, όταν δεν συνοδεύεται από εκτεταμένη νόσο στις υπόλοιπες στεφανιαίες αρτηρίες. Όπως τονίζεται στο κείμενο, η ένδειξη “uncertain” δεν έχει αρνητικό πρόσημο. Χρησιμοποιείται είτε επειδή τα δεδομένα δεν είναι πλήρη, είτε επειδή τα μέλη της επιτροπής θεωρούν πως χρειάζεται κλινική συνεκτίμηση και άλλων παραγόντων, αλλά προσδιορίζει μια επιλογή που είναι πλέον αποδεκτή. Οι έττεροι δύο χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται είναι: “appropriate” (ενδεδειγμένη) και “inappropriate”.

Το κείμενο αποτελεί ανανέωση (update) των οδηγιών που είχαν εκδοθεί το 2009 (ACCF/SCAI/STS/AATS/AHA/ASNC 2009 Appropriateness Criteria for Coronary Revascularization), ώστε να ληφθούν υπ’ όψιν τα αποτελέσματα της μελέτης SYNTAX. Ως συνέπεια, η αγγειοπλαστική αναβαθμίζεται επίσης από “uncertain” σε “appropriate” σε ασθενείς με τριαγγειακή νόσο, όταν δεν είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη και θεωρείται επίσης “appropriate” σε ασθενείς με νόσο 2 αγγείων με συμμετοχή του εγγύς τμήματος του Προσθίου Κατιόντα.

Με τις μεταβολές αυτές υπάρχει ευθυγράμμιση των Αμερικανικών με τις εκδοθείσες από καιρό σχετικές οδηγίες της European Society of Cardiology από κοινού με την European Association of Cardiothoracic Surgery (Eur Heart J, 2010).