Ασφαλής η συγχορήγηση αναστολέων ασβεστίου και κλοπιδογρέλης
Δεν φαίνεται να επηρεάζεται η δράση της κλοπιδογρέλης σε ανάλυση δεδομένων από την μελέτη CREDO

Οι αναστολείς ασβεστίου (Calcium Channel Blockers, CCBs) μεταβολίζονται από το ίδιο ένζυμο του κυττοχρώματος που μετατρέπει την κλοπιδογρέλη στον ενεργό της μεταβολίτη, δημιουργώντας εύλογη ανησυχία για ενδεχόμενο περιορισμό της αποτελεσματικότητας της τελευταίας, όταν τα φάρμακα χορηγούνται ταυτόχρονα. Η ανησυχία ενισχύθηκε από μελέτες στις οποίες διαπιστώθηκε μειωμένη αναστολή της συσσώρευσης αιμοπεταλίων σε περιπτώσεις συγχορήγησης της κλοπιδογρέλης με CCB. Δεν φαίνεται παρ’ όλα αυτά να υπάρχει κλινική διαφορά σε ασθενείς που ελάμβαναν CCB στα πλαίσια της μελέτης CREDO, με βάση αναδρομική ανάλυση των σχετικών δεδομένων, που δημοσιεύεται στο Circ Cardiovasc Interv. (2012;5:77-81).

Η μελέτη CREDO (Clopidogrel for the Reduction of Events During Observation) συμπεριέλαβε 2.116 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική με διαφορετικά δοσολογικά σχήματα κλοπιδογρέλης, τα οποία συγκρίθηκαν με χορήγηση εικονικού φαρμάκου. Η αναδρομική ανάλυση των στοιχείων της μελέτης έλαβε υπ’ όψιν ενδεχόμενη συγχορήγηση CCB (580 ασθενείς, ποσοστό 27% των συμμετεχόντων στην μελέτη). Δεν ανιχνεύθηκε αλληλεπίδραση μεταξύ κλοπιδογρέλης και CCB ούτε στην αρχική ανάλυση (p = 0.64) ούτε και μετά από στατιστική επεξεργασία εξομοίωσης των ομάδων (p = 0.58) κατά τους παράγοντες που διέφεραν (οι ασθενείς που ελάμβαναν CCB ήταν συχνότερα μεγαλύτερης ηλικίας, γυναίκες, με μεγαλύτερο δείκτη μάζας σώματος και περισσότερες συνυπάρχουσες νόσους).

Τα αποτελέσματα της αναδρομικής αυτής ανάλυσης έρχονται να επιβεβαιώσουν αντίστοιχα κλινικά δεδομένα, τα οποία δεν ανέδειξαν αύξηση κλινικών συμβαμάτων σε ασθενείς που ελάμβαναν CCB παράλληλα με την κλοπιδογρέλη.