Αρτηριακές πιέσεις στα ανώτερα φυσιολογικά και κολπική μαρμαρυγή

Σε προοπτική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hypertension (17 Ιανουαρίου 2012) φαίνεται πως μεσήλικες με αρτηριακή πίεση στα ανώτερα όρια εμφάνιζαν πολύ συχνότερα κολπική μαρμαρυγή από συνομηλίκους τους με χαμηλότερες μετρήσεις αρτηριακής πιέσεως.

Η μελέτη αφορά 2.014 υγιείς άνδρες στη Νορβηγία ηλικίας 40–59 ετών, για τους οποίους μετρήθηκε η Α.Π. και παρακολουθήθηκαν για τα επόμενα 35 έτη, στην διάρκεια των οποίων 270 (13%) παρουσίασαν κολπική μαρμαρυγή. Ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής ήταν αυξημένος κατά 50% σε άνδρες με αρχικές μετρήσεις συστολικής Α.Π. 128-138mmHg συγκριτικά με όσους είχαν μετρήσεις συστολικής πιέσεως μικρότερες από 128mHg. Ο ίδιος κίνδυνος ήταν κατά 79% αυξημένος για διαστολική Α.Π. μεγαλύτερη από 80mmHg συγκριτικά με όσους είχαν μικρότερη από 80mmHg. Οι διαφορές ήταν στατιστικά σημαντικές μετά από στατιστική επεξεργασία που έλαβε υπ’ όψιν την ανάπτυξη σακχαρώδους διαβήτη και καρδιαγγειακής νόσου πριν από το επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής.

Οι παρατηρήσεις αυτές, στον βαθμό που θα επιβεβαιωθούν από αναλύσεις και σε άλλες βάσεις δεδομένων, είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν σε προοπτικές κλινικές μελέτες που θα διερευνήσουν τη δυνατότητα αποφυγής περιπτώσεων κολπικής μαρμαρυγής, χάρις στην αντιμετώπιση τιμών Α.Π. που δεν χρήζουν αγωγής, με βάση τις σχετικές κατευθηντήριες οδηγίες.