Δημοσιεύσεις

Peer review journals:

1. Vavuranakis M, Stefanadis C, Toutouzas K, Pitsavos C, Spanos V, Toutouzas P: Impaired compensatory coronary artery enlargement to atherosclerosis contributes to the development of coronary artery stenosis in diabetic patients. An in vivo intravascular ultrasound study. Eur Heart J 1997; 18:1090-1094.

2. Sallam M, Spanos V, Briguori C, Di Mario C, Tzifos V, Dharmadhikari A, Albiero R, Colombo A: Predictors of re-occlusion after successful recanalization of chronic total occlusion J Invasive Cardiol 2001 Jul;13(7):511-15.

3. Toutouzas K, Stankovic G, Takagi T, Spanos V, Di Mario C, Albiero R, Corvaja N, Gaglione A, Colombo A: Outcome of treatment of aorto-ostial lesions involving the right coronary artery or a saphenous-vein graft with a polytetrafluoroethylene-covered stent Am J Cardiol 2002; 90:63-66.

4. Takagi T, Stankovic G, Finci L, Toutouzas K, Chieffo A, Spanos V, Liistro F, Briguori C, Corvaja N, Albiero R, Sivieri G, Paloschi R, Di Mario C, Colombo A: Results and long-term predictors of adverse clinical events after elective percutaneous interventions on unprotected left main coronary artery. Circulation 2002 Aug 6;106(6):698-702.

5. Stankovic G, Liistro F, Moshiri S, Briguori C, Corvaja N, Chieffo A, Montorfano M, Finci L, Spanos V, Di Mario C, Colombo A: Carotid artery stenting in the first 100 consecutive patients: results and follow-up Heart 2002; 88: 381-386.

6. Colombo A, Orlic D, Stankovic G, Corvaja N, Spanos V, Motorfano M, Liistro F, Carlino M, Airoldi F, Chieffo A, Di Mario C: Preliminary observations regarding angiographic pattern of restenosis after rapamycin-eluting stents implantation Circulation 2003 May 6;107(17):2178-80.

7. Spanos V, Stankovic G, Tobis J, Colombo A: The challenge of in-stent restenosis; insights from intravascular ultrasound (review) Eur Heart J 2003; 24(2):138-150.

8. Spanos V, Stankovic G, Colombo A: A tortuous distal carotid artery: How to overcome the problem, maintaining the goal to guarantee distal protection International J Invasive Cardiol 2003;5(2):77-80.

9. Briguori C, Sarais C, Pagnotta P, Airoldi F, Liistro F, Sgura F, Spanos V, Carlino M, Montorfano M, Di Mario C, Colombo A: Elective versus provisional intra-aortic balloon pumping in high-risk percutaneous transluminal coronary angioplasties Am Heart J 2003 Apr;145(4):700-7.

10. Orlic D, Reimers B, Stankovic G, Corvaja N, Chieffo A, Airoldi F, Spanos V, Favero L, Di Mario C, Colombo A. Initial experience with a new 8 French-compatible directional atherectomy catheter: immediate and mid-term results. Catheter Cardiovasc Interv. 2003;60:159-66.

11. Colombo A., Spanos V.: A new technique for coronary bifurcations? Good news! (Editorial) J Invasive Cardiol 2003 Apr;15(4):184-5.

12. Airoldi F., Di Mario C., Stankovic G., Briguori C., Carlino M., Chieffo A., Liistro F., Montorfano M., Pagnotta P., Spanos V., Tavano D., Colombo A.: Clinical and angiographic outcome of directional atherectomy followed by stent implantation in de-novo coronary lesions located at the ostium of the left anterior descending artery Heart 2003;89:1050-54.

13. Colombo A, Stankovic G, Orlic D, Corvaja N, Liistro F, Airoldi F, Chieffo A, Spanos V, Montorfano M, Di Mario C. Modified T-stenting technique with crushing for bifurcation lesions: immediate results and 30-day outcome. Catheter Cardiovasc Interv. 2003;60:145-51.

14.Spanos V, Vitrella G, Colombo A. Using intravascular ultrasound with drug-eluting stents. What have we learned so far? Minerva Cardioangiol. 2003;51:493-505, 505-511.

15. Stankovic G, Orlic D, Corvaja N, Airoldi F, Chieffo A, Spanos V, Montorfano M, Carlino M, Finci L, Sangiorgi G, Colombo A. Incidence, predictors, in-hospital, and late outcomes of coronary artery perforations. Am J Cardiol. 2004;93:213-6.

16. Colombo A, Moses JW, Morice MC, Ludwig J, Holmes DR, Jr., Spanos V, Louvard Y, Desmedt B, Di Mario C, Leon MB. Randomized study to evaluate sirolimus-eluting stents implanted at coronary bifurcation lesions. Circulation. 2004;109:1244-1249.

17. Spanos V, Toutouzas P, Voridis E. Modified T stenting technique with crushing using paclitaxel-eluting stents. A case report. Hellenic Journal of Cardiology. 2004:213-217.

18. Spanos V, Toutouzas P. Multivessel coronary artery disease treated with drug-eluting stents. A case report. Hellenic Journal of Cardiology. 2004:315-318.

19. Karabinos I., Spanos V. Percutaneous coronary intervention in a patient with three small vessel disease. The role of Intravascular Ultrasound. Hellenic Journal of Cardiology. 2008, 49:350-351.

20. Karabinos I., Kranidis A., Spanos V.  Acute Myocardial Infarction Presumably Embolic, in a Patient With a Mechanical Aortic Valve: a Rare Cause of Non-Atherosclerotic Coronary Artery Occlusion HOSPITAL CHRONICLES 2010, 5(1): 1–5.

21. Spanos V., Toutouzas P. The ever increasing role of percutaneous interventions in coronary revascularization. Hellenic Journal of Cardiology. 2010 Nov-Dec;51(6):512-517.

Κεφάλαια σε βιβλία:

1.SpanosV, Di Mario C, Opizzi M: Treatment of Acute Myocardial Infarction (AMI) with Embolus Aspiration. In: Rothman M, ed. Case Studies in Interventional Cardiology. 6th ed: Martin Dunitz Ltd; 2003:86-91.

Ανακοινώσεις σε συνέδρια:

Ανακοινώσεις στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρίας (American Heart Association, AHA), δημοσιευμένες στο Circulation:

1. V. Spanos, K. Toutouzas, A. Chieffo, J. Kostov, R. Albiero, A. Amato, C. Briguori, G. Stankovic, C. Di Mario, A. Colombo: Six-month angiographic follow-up after implantation of the sirolimus drug-eluting stent at coronary bifurcations; a three-dimensional intravascular ultrasound study Circulation 2002;106(Sup II) 391:1945

2. V. Spanos, S. Moshiri, C. Sarrais, M. Montorfano, F. Airoldi, D. Maccagni, F. Liistro, G. Tucci, M. Ferraro, R. Albiero: Diffuse In-stent Restenosis: Outcomes of Balloon Angioplasty and Cutting Balloon Angioplasty Circulation 2002;106(Sup II) 391:1945.

3. G. Stankovic, M. Ferraro, J. Kostov, C. Milici, N. Corvaja, R. Albiero, A. Chieffo, V. Spanos, F. Airoldi, F. Liistro, L. Finci: Coronary artery perforations: incidence, predictors and clinical outcome Circulation 2002;106(Sup II) 444:2210

4. C. Briguori, C. Sarais, V. Spanos, P. Pagnotta, R. Albiero, G. Stankovic, M. Carlino, A. Colombo: Impact of strut’s thickness on restenosis after stent implantation in small coronary vessels Circulation 2001;104 (sup II) 665:3139

Ανακοινώσεις στο ετήσιο συνέδριο του Κολλεγίου Αμερικανών Καρδιολόγων (American College of Cardiology, ACC), δημοσιευμένες στo

J Am Coll Cardiol:

1. V. Spanos, G. Stankovic, F. Airoldi, M. Montorfano, N. Corvaja, F. Liistro, A. Chieffo, M. Segura, D. Tavano, C. Di Mario, A. Colombo: Use of the sirolimus drug-eluting stents for “real world” coronary lesions – The Milan experience. Results of the first 400 lesions J Am Coll Cardiol 2003;41(Suppl A):12A

2. F. Airoldi, V. Spanos,G. Stankovic, et al. Bifurcational coronary artery lesion treatment with rapamycin-eluting stents: results from a single center experience. J Am Coll Cardiol. 2003;41(Suppl A):53A

3. K. Toutouzas, G. Stankovic, T. Takagi, V. Spanos, C. Di Mario, R. Albiero, N. Corvaja, A. Chieffo, G. Sivieri, A. Colombo: Impact of stent length on restenosis rate in small vessels. J Am Coll Cardiol 2002; 53A:1149-22

4. K. Toutouzas, G. Stankovic, T. Takagi, V. Spanos, C. Di Mario, R. Albiero, N. Corvaja, G. Sivieri, D. Milici, A. Colombo: Failure of PTFE-covered stents to lower restenosis rate in aorto-ostial lesions. J Am Coll Cardiol 2002; 61A:1195-122

5. M. Vavuranakis, C. Stefanadis, C. Pitsavos, E. Lazaki, K. Toutouzas, I. Kallikazaros, V. Spanos, P. Toutouzas: Coronary artery distensibility determined by simultaneous intracoronary pressure recordings and intracoronary ultrasound is impaired in patients with diabetes mellitus. J Am Coll Cardiol 1997; 124A:942-133

Ανακοινώσεις στο ετήσιο συνέδριο Επεμβατικών Καρδιολόγων (Transcatheter Therapeutics, TCT), δημοσιευμένες στο Am Journal Cardiol):

1. V. Spanos, G. Stankovic, F. Airoldi, R. Albiero, N. Corvaja, J. Kostof, A. Chieffo, M. Segura, C. Di Mario, A. Colombo: Use of the Sirolimus drug-eluting stents for “real world” coronary lesions Am J Cardiol 2002; 5H; TCT-12

2. V. Spanos, G. Stankovic, M. Montorfano, F. Airoldi, R. Albiero, C. Sarais, F. Sgura, A. Chieffo, M. Ferraro, C. Briguori, C. Di Mario, A. Colombo Mid-term results of intracoronary brachytherapy for the treatment of ostial lesions Am J Cardiol 2002; 101H: TCT-253

3. F. Airoldi, C. Di Mario, G. Stankovic, V. Spanos, A. Chieffo, R. Albiero, M. Ferraro, M. Carlino, C. Briguori, A. Colombo: Bifurcational coronary artery treatment with Rapamicine-eluting stent: Results from a single center experience in the first 50 cases Am J Cardiol 2002; 5H; TCT-10

4. C. Sarais, C. Briguori, P. Pagnota, A. Chieffo, V. Spanos, F. Sgura, F. Airoldi, F. Liistro, C. Di Mario, A. Colombo: Impact of vessel angulation on early and late outcome after coronary stent implantation Am J Cardiol 2002; 95H; TCT-239

5. F. Airoldi, C. Di Mario, C. Briguori, G. Stankovic, M. Carlino, F. Liistro, V. Spanos, J. Kostof, A. Chieffo, C. Sarais, M. Ferraro, A. Colombo: Immediate and mid-term effects of debulking before stenting in de-novo coronary artery lesions located in the left main Am J Cardiol 2002; 108H: TCT-271

6. F. Airoldi, C. Di Mario, A. Chieffo, C. Briguori, G. Stankovic, M. Carlino, F. Liistro, V. Spanos, J. Kostof, C. Sarais, M. Ferraro, R. Rogacka, A. Colombo: Clinical and angiographic effects of directional atherectomy in de-novo coronary artery lesions located at the ostium of the left anterior descending artery Am J Cardiol 2002; 108H: TCT-272

7. F. Liistro, A. Chieffo, G. Stankovic, V. Spanos, J. Kostof, F. Sgura, C. Di Mario, M. Montorfano, C. Cesere, A. Colombo: Coronary intervention in the elderly: Comparison on immediate and long-term outcome between octagenarians and septuagenarians Am J Cardiol 2002; 176H: TCT-460

8. N. Corvaja, B. Reimers, C. Milici, J. Kostof, G. Stankovic, G. Martini, V. Spanos, R. Albiero, C. Di Mario, A. Colombo: Carotid stenting in the elderly: Is filter neuroprotection of any help? Am J Cardiol 2002; 59H: TCT-139

Ανακοινώσεις στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρίας (European Society of Cardiology,ESC),δημοσιευμένες στοEurHeartJ):

1. V. Spanos, A. Colombo, M. Leon, J. Moses, M.C. Morice, C. Di Mario, J. Ludwig, D. Holmes: Sequential intravascular ultrasound after implantation of the sirolimus drug-eluting stent at coronary bifurcations; a three-dimensional intravascular ultrasound study ESC 2003

2. V. Spanos, D. Orlic, A. Chieffo, F. Airoldi, D. Tavano, GM. Sangiorgi, N. Corvaja, M. Segura, G. Stankovic, A. Colombo: The use of the sirolimus drug-eluting stent for “real world” coronary lesions – The Milan experience ESC 2003

3. Spanos V., Moshiri S., Sarrais C., Montorfano M., Albiero R., Airoldi F., Briguori C., Liistro F., Stankovic G., Di Mario C., Colombo A.: Cutting Balloon Angioplasty vs. Balloon Angioplasty for treating diffuse In-stent Restenosis ESC 2002

4. C. Briguori, C. Sarais, V. Spanos, G. Gimelli, F. Sgura, M. Carlino, C. Di Mario, P. Pagnotta, A. Colombo, F. Airoldi: Clinical and angiographic predictors of false small coronary vessels Eur Heart J 2001 239 (1297)

5. S. Moshiri, C. Sarais, V. Spanos, A. Ferrari, C. Di Mario, A. Colombo, F. Liistro, M. Montorfano, G. Gimelli: Carotid angioplasty and stent placement: a technique in evolution for carotid artery stenosis; Italian experience Eur Heart J 2001 633 (3479)

6. M. Vavuranakis, V. Spanos, V. Vukcevic, K. Toutouzas, C. Chrisohou, D. Markou, K. Tzioumis, C. Stefanadis, K. Aggeli, P. Toutouzas: Intracoronary ultrasound findings of angiographically normal LMCA in patients with HTN and Left Ventricular Hypertrophy. Is LMCA adequately sized? Eur Heart J 2000 269 (1538)

7. K. Toutouzas, M. Vavuranakis, L. Diamantopoulos, C. Stefanadis, C. Pitsavos, N. Giatrakos, V. Spanos, P. Toutouzas: Acute effect of stenting in the elastic properties of human coronary arteries: insights in the mechanics of stenting Eur Heart J 1997 381 (2184)

Αλλες ανακοινώσεις:

Συνέδριο της Εταιρείας Επεμβατικών Καρδιολόγων της Ιταλίας (GISE) και της αντίστοιχης στην Ελλάδα

1. V. Spanos, F. Airoldi, A. Chieffo, R. Albiero, M. Montorfano, N. Corvaja, M. Segura, F. Sgura, M. Murino, G. Stankovic, C. Di Mario, A. Colombo: The use of the Sirolimus drug-eluting stent for “real world” coronary lesions. Results of the first 200 cases Emodinamica 2002 (Lug/Set); 30 (sup):46

2. V. Spanos, G. Stankovic, M. Montorfano, F. Airoldi, R. Albiero, A. Chieffo, D. Tavano, V. Romano, A. Colombo: Coronary intervention in the elderly: comparison of immediate and long-term clinical outcome between octogenarians and septuagenarians Emodinamica 2002 (Lug/Set); 30 (sup):27

3. F. Liistro, G. Stankovic, A. Chieffo, V. Spanos, J. Kostov, F. Sgura, C. Di Mario, M. Montorfano, F. Airoldi, R. Albiero, C. Sarais, D. Tavano, M. Ferraro, C. Rossi, C. Briguori, , A. Colombo: Mid term results after use of intracoronary beta brachytherapy in ostial coronary lesions Emodinamica 2002 (Lug/Set); 30 (sup):27

4. F. Airoldi, C. Di Mario, G. Stankovic, D. Tavano, V. Spanos, R. Albiero, M. Ferraro, M. Carlino, P. Pagnota, M. Montorfano, C. Briguori, , A. Colombo: Bifurcational coronary artery treatment with rapamycine eluting stents: results from a single center experience on the first 50 cases Emodinamica 2002 (Lug/Set); 30 (sup):26

5. A. Chieffo, G. Stankovic, M. Montorfano, F. Airoldi, V. Spanos, M. Ferraro, A. Ferrari, C. Cesere, R. Rogacka, A. Colombo Acute and late outcome after DCA plus stenting versus stenting alone in true bifurcation lesions Emodinamica 2002 (Lug/Set); 30 (sup):28

6. F. Airoldi, C. Di Mario, D. Tavano, C. Briguori,, G. Stankovic,M. Carlino, F. Liistro, V. Spanos, M. Montorfano, A. Chieffo, C. Sarais, M. Ferraro, R. Rogacka, A. Colombo: Clinical and angiographic effects of directional atherectomy in de-novo coronary artery lesions located at the ostium of the left anterior descending artery Emodinamica 2002 (Lug/Set); 30 (sup):25

7. F. Airoldi, C. Di Mario, C. Briguori,, D. Tavano, G. Stankovic,M. Carlino, P. Pagnota, M. Montorfano, F. Liistro, V. Spanos, A. Chieffo, C. Sarais, A. Castelli, A. Colombo: Immediate and mid-term effects of debulking before stenting in de-novo coronary artery lesions located in the left main Emodinamica 2002 (Lug/Set); 30 (sup):25

8. . V. Spanos, M. Ferraro, G. Stankovic, G. Sivieri, A. Chieffo, D. Maccagni, F. Liistro, C. Briguori, C. Di Mario, A. Colombo: Predictors of adverse vents following bail-out use of glycoprotein IIb/IIIa inhibitors GISSE 2001

9. V. Spanos, S. Moshiri, C. Sarais, F. Liistro, A. Castelli, M. Montorfano, C. Briguori, G. Stankovic, C. Di Mario, A. Colombo: Follow-up results following cutting balloon treatment of aggressive versus non-aggressive in stent restenosis GISSE 2001

10. V. Spanos, Ε. Karabinos, A. Arapogianni, P. Toutouzas: “Efficacy and safety of multiple drug-eluting stent implantation on everyday clinical practice. Asingle center series with midterm clinical follow-up Angiology, December 2007